Eigenbrodt AB fusioneras med AB Karosseritillbehör / Abkati 1 april 2021

 

Bästa kund, leverantör och partner,

Vi vill informera er om att Eigenbrodt AB, org nr 556037-5254, fusioneras med AB Karosseritillbehör/Abkati, org nr 556028-4605, den 1 april 2021. 

Vi kommer till en början skötas som ett eget resultatområde inom AB Karosseritillbehör/Abkati med namnet Eigenbrodt. AB Karosseritillbehör tar i samband med fusionen över våra fodringar och skulder och på våra fakturor kommer det gemensamma organisationsnumret 556028-4605 att återfinnas.

Fusionen mellan Eigenbrodt och Abkati sker den 1 april, men redan den 1 mars kommer den praktiska hanteringen av alla ordrar ske via Abkati.

Vad innebär fusionen för mig som kund?

 • ● Du som kund behöver lägga in Abkati som ny leverantör för de produkter du tidigare  beställt från Eigenbrodt
 • Samtliga ordrar ska registreras med Abkati som leverantör, men ska skickas till kontakt@eigenbrodt.se eller till er vanliga kontakt på Eigenbrodt AB
 • Om du som kund har en inneliggande order kommer den skickas från Abkati
 • ●  Gods, följesedlar samt fakturor till kunder kommer att skickas från Abkati
 • ● Använd alltid de betalningsuppgifter som återfinns på utställd faktura, även efter 1 april
 • ● Vi vill gärna veta om du i framtiden önskar få faktura som pdf eller som e-faktura. Vänligen meddela ditt val till mailadress: kontakt@eigenbrodt.se

Vad innebär fusionen för mig som leverantör?

 • ● Leverantörsfakturor ska från den 1 april ställas till adressen nedan
 • ● Vi önskar att ni skickar samtliga fakturor som pdf till faktura@abkati.se 

AB Karosseritillbehör
BOX 11
232 21 ARLÖV
Org. nr. 556028-4605
VAT NO SE556028460501

Kontakt

Självfallet är du välkommen att kontakta Eigenbrodt AB kundtjänst vid ytterligare frågor. Som tidigare når ni oss enklast via telefon eller mail:

Tel: +46 8-59463400
Kontakt@eigenbrodt.se

Leveransadress:
AB Karosseritillbehör
Starrvägen 11-13
232 61 ARLÖV


Från Q2 år 2021 planeras Eigenbrodt AB ingå som helhet i AB Karosseritillbehör. När den övergången sker kommer vi informera om de förändringar avseende adresser som kan komma att påverka er.
Eigenbrodt och AB Karosseritillbehör / Abkati är en del av Axel Johnson International, en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 110 bolag i ca 30 länder, med en omsättning på ca 1000 MEUR. Axel Johnson International präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions.

www.axinter.com

 

Eigenbrodt AB to be merged with AB Karosseritillbehör / Abkati on April 1 2021

 

Dear customer, supplier and partner,

We would like to inform you that Eigenbrodt AB, organization number 556037-5254, will be merged with AB Karosseritillbehör / Abkati, organization number 556028-4605,  April 1 2021.

We will initially be managed as a separate profit area within AB Karosseritillbehör / Abkati with the name Eigenbrodt. Due to the merge, AB Karosseritillbehör will take over our claims and debts. Our common organization number is 556028-4605 (VAT SE556028460501) and will be found on our invoices.

The merge between Eigenbrodt and Abkati will take place on April 1, however, from March 1 the management of all orders will be handled by Abkati.

What does this mean for me as a customer?

 • ● All orders should be placed to Abkati who is your supplier, but it can be sent to kontakt@eigenbrodt.se or to your contact person at Eigenbrodt
 • ● If you have a pending order, it will be sent from Abkati
 • ● Goods, delivery notes and invoices will be sent from Abkati's address below
 • ● We kindly ask you to update your supplier register so that Abkati is your new supplier for products that you have previously ordered from Eigenbrodt
 • ● We would like to know if you prefer getting yourinvoices as a pdf or if you rather want to recieve an e-invoice. Please let us know what you prefer by sending us an e-mail at: kontakt@eigenbrodt.se

What does this mean for me a supplier?

 • ● From April 1, invoices from our suppliers should be issued with the details below
 • ● We wish that you send all invoices as a PDF to: faktura@abkati.se

AB Karosseritillbehör
BOX 11
232 21 ARLÖV
SWEDEN
Org. nr. 556028-4605
VAT NO SE556028460501

Contact

Of course you are welcome to contact Eigenbrodt AB customer service for further questions. The easiest way to reach us is by phone or e-mail:

Tel: +46 8-59463400
Kontakt@eigenbrodt.se

Delivery address:
AB Karosseritillbehör
Starrvägen 11-13
232 61 ARLÖV
SWEDEN


In Q2 2021, Eigenbrodt AB is planned to be included as a whole in AB Karosseritillbehör. When that transition takes place, we will inform you about the changes regarding details that may affect you.
Eigenbrodt and AB Karosseritillbehör/Abkati are a part of Axel Johnson International, a privately owned Swedish industrial group consisting of more than 110 companies in about 30 countries, with a turnover of about 1000 MEUR. Axel Johnson International is characterized by active, long-term ownership with the ambition to promote renewal and create growth. The focus lies on companies operating in strategically selected niche markets that offer technical components and solutions for industrial processes. Today, the Group has six business areas: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions and Transport Solutions.

www.axinter.com