Kantlist

Artikelnummer 700300
Kantprofil i EPDM gummi

Kantlist

1042

Nej

EPDM

Nej

Nej

25

Nej

svart

1-2,5