Kantlist

Artikelnummer 700000
Kantlist i PVC

Kantlist

1042

Nej

PVC

Nej

Nej

100

Nej

svart

0,8-1,5