Kantlist

Artikelnummer 700090
Kantprofil i EPDM

Kantlist

1042

Nej

EPDM

Nej

Nej

30

Nej

svart

1-2,5