Kantlist

Artikelnummer 700120
Kantprofil i EPDM

Kantlist

1042

Nej

EPDM

10,00

Nej

Nej

60

Nej

svart

1,5-2