Kantlist

Artikelnummer 700180
Kantprofil i EPDM

Kantlist

1042

Nej

EPDM

Nej

Nej

25

Nej

svart

1,5-3,5