Kantlist

Artikelnummer 700260
Kantprofil i EPDM

Kantlist

1042

Nej

EPDM

Nej

Nej

25

Nej

svart

1-1,5